REKRUTACJA DZIECI NIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

Drogi Rodzicu!

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 15 w Jastrzębiu- Zdroju

informuje, że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się od 1.03.2021r.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzona jest w systemie informatycznym NABO.

Logowanie do systemu odbywa się przez stronę: jastrzebie-zdroj.nabory.pl

Na tej stronie znajdują się również oferty placówek, dokładny opis przedszkoli oraz elektroniczny wniosek.

 1. Wypełnienie wniosku elektronicznego jest równoznaczne z zalogowaniem się do systemu NABO.
 2. Deklaracji o kontynuowaniu nauki NIE składasz w systemie.
 3. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji. Wystarczy, że złożysz pisemną deklarację woli kontynuowania w przedszkolu.
 4. Rekrutacja obejmuje 22 Publiczne Przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju.
 5. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (urodzone w latach 2018-2015) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
 6. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 7. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. t.j. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).
 8. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dzieci.
 9. Przydział dzieci do właściwych oddziałów następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przez dyrektora przedszkola. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne w systemie NABO:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z dostępu do komputera i Internetu wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  • drukują 2 egzemplarze wypełnionego wniosku i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.
 2. Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 3. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, które automatycznie wydrukują się wraz ze wnioskiem.
 4. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
 5. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone odpowiednim oświadczenie.
 6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia w postaci oświadczenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Podpisane oświadczenie jest warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do przedszkola.
 • Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność
 • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
  na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

W Mieście Jastrzębie-Zdrój istnieje Przedszkole Specjalne, do którego nie przeprowadza się rekrutacji. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka prowadzi oddziały dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zatrudnia pedagogów specjalnych, psychologów, neurologopedów, tyflopedagoga, surdopedagoga. W placówce prowadzone jest również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.